• Dự án: Ngọc Anh Fashion
  • Lớp: Digital Marketing 20DM33
  • GVHD: Thạc sỹ Nguyễn Hữu Phát
  • HV: Nguyễn Vũ Châu – Nguyễn Thị Anh Thư
  • Website https://ngocanhfashion.com

đồ án đồ sơ sinh Ngọc Anh

đồ án đồ sơ sinh Ngọc Anh

Xem đồ án Digital Marketing đồ sơ sinh Ngọc Anh

20DM33-Digital-NgocAnhFashion-Chau-Thu