Digital Marketing dự án sản phẩm chăm sóc vết thương Urgo bạn Anh Dũng 21DM48 trình bày bằng tiếng Anh. Đây là dự án cộng đồng phát triển dành cho người tiểu thương chăm sóc vết thương.

Hình ảnh buổi báo cáo dự án cộng đồng

 

Bạn Anh Dũng trình bày dự án URGO
Bạn Anh Dũng trình bày dự án URGO

Digital Marketing dự án Dược Urgo

Digital Marketing dự án Dược Urgo

Digital Marketing dự án Dược Urgo

Digital Marketing dự án Dược Urgo

Digital Marketing dự án Dược Urgo

Digital Marketing dự án Dược Urgo

Digital Marketing dự án Dược Urgo