Thiết kế thương hiệu nhà hàng hải sản Cát Biển, Quảng Trị